โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม
75 ม.2 ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : 043 -010554

Scroll to Top