ทำเบียบบุคลากร

นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม

นางสาวทรงภัทร พงษ์กสิเทวินท์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายเข็มทอง จิตจักร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางนนทิยา โคตะนนท์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายฐิตินันท์ โจณะสิทธิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายศราวุธ อุตมาตย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนันธิกาณ โชติสวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิกุล แจ่มเสียง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายชาญชัย สิทธิโชติ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายพิษณุ สอนคำหาญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายปัณณวิชญ์ นาโสก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวอัมรา จงเด่นกลาง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –

นายนิยม ยนต์ชัย

ช่างไฟฟ้า 4

Scroll to Top