ทำเบียบผู้บริหาร

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ระยะเวลาปฏิบัติราชการ

1

นายบุญล้วน ผลประสาท

16 มกราคม 2534 – 30 พฤศจิกายน 2544

2

นายรัศมี รอบรั้ว

21 พฤศจิกายน 2544 – 8 มกราคม 2551

3

นายนิคม วิชัยโย

9 มกราคม 2551 – 7 มกราคม 2553

5

นายทรงศักดิ์ ชาวไพร

26 มิถุนายน 2558 – 16 พฤศจิกายน 2559

6

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา

20 มีนาคม 2560 – 5 ตุลาคม 2566

7

นายชัยมงคล รัตนประกรณ์

6 ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน

Scroll to Top